Telefon: +420 777 811 864 | Email: oms.ceskalipa@seznam.cz | Adresa: Pivovarská 3157, 470 02 Česká Lípa | ČÚ: 900461339/0800 | IČ: 67777082 | Datová schránka: 

Propozice HZ

Logo ČMMJ zelené

ČESKOMORAVSKÁ  MYSLIVECKÁ  JEDNOTA, z.s.

 OMS Česká Lípa

Pivovarská 3157

kynologická komise

Honičské zkoušky

dle platného zkušebního řádu ČMMJ

Datum konání: sobota - neděle  25. - 26. 11. 2023

Sraz účastníků: 25.11. v 8:00 hod. restaurace Konírna Kvítkov

                        26.11. v 8:00 hod na chalupě MS Radvanec

Ředitel zkoušek : Pavla Růžičková 

Organizační zajištění: OMS Česká Lípa - kynologická komise,      

 Pořadatel zkoušek :  ČMMJ OMS Česká Lípa

  Poplatek za zkoušky:      1.500,- pro členy ČMMJ         2.000,- pro nečleny ČMMJ

Dodatek : ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200 Kč

Možné formy úhrady:

- bankovním převodem na účet: 900461339/0800

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu uzávěrky !!! Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 20.11.2023.

Další případné informace: Petr Lípa 605 249 180,  Zdeňka Fazekašová :777 811 864

oms.ceskalipa@seznam.cz  Úřední hod. Po 13:00 - 17:00, St 09:00 - 12:00  13:00 - 17:00

OSTATNÍ INFORMACE

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.1.2020

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu

F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních

příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

ke zkouškám pořadatel nepřipustí :

-psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny 

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného

plemennou knihou (CLP).

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním

narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.

- zkoušky proběhnou v počtu max. 6-ti psů.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc před,  tato platí dle účinnosti použité vakcíny. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet

nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost

nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.

-- vůdce psa má být myslivecky ustrojen a vybaven

- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa

majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou

správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody

  způsobené jeho psem. Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody,

  které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím.

Petr Lípa

předseda OMS  a KK Česká Lípa